Algemene voorwaarden Accoo

Algemene voorwaarden Accoo

 1. DEFINITIES

   De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

   a. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Accoo ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Accoo vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;

   b. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Accoo al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

   c. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Accoo zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;

   d. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Accoo de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;

   e. Accoo: het kantoor dat de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;

   f. Werkzaamheden: alle door Accoo ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden zoals die staan omschreven op de website waartoe Opdracht is gegeven en die door Accoo zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Accoo voortvloeiende Werkzaamheden.

   g. Aanvullende Werkzaamheden: alle door Accoo ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Aanvullende Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door Accoo zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Accoo voortvloeiende Werkzaamheden.

 2. TOEPASSELIJKHEID

   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Accoo zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Accoo voortvloeiende Werkzaamheden.

   2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

   3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

   4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Accoo uitdrukkelijk van de hand gewezen.

   5. Accoo is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Accoo zal Opdrachtgever tijdig informeren bij wijziging van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever kan de overeenkomst ontbinden per de datum van de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt voor de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden, neemt Accoo aan dat Opdrachtgever akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden.

 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

   1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Accoo naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Accoo te stellen. Accoo bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

   2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

   3. Accoo heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

   4. Opdrachtgever vrijwaart Accoo voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.

   5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Accoo gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Accoo, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.

   6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Accoo de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

 4. UITVOERING OPDRACHT

   1. Accoo voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

   2. Accoo bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).

   3. Accoo heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Accoo aan te wijzen derde.

 5. REGELGEVING

   1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Accoo voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving.

   2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Accoo – onder meer, doch niet uitsluitend:

   a. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;

   b. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;

   c. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.

   3. Accoo sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Accoo aan de voor hem geldende wet- en regelgeving.

 6. INTELLECTUELE EIGENDOM

   1. Het uitvoeren van de Opdracht door Accoo houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Accoo rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Accoo.

   2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Accoo zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Accoo gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

   3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Accoo aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door Accoo. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

 7. OVERMACHT

   1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

   2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

 8. HONORARIUM EN KOSTEN

   1. De door Accoo uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van de op de website van Accoo gepubliceerde prijzen in rekening gebracht. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle op de website genoemde prijzen exclusief Omzetbelasting (BTW).

   2. De door Accoo uitgevoerde Aanvullende Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever ontvangt altijd vooraf een kostenopgave voor Aanvullende Werkzaamheden. Opdrachtgever heeft altijd de mogelijkheid af te zien van de opdracht tot Aanvullende Werkzaamheden.

   3. Accoo heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.

   4. Over alle door Opdrachtgever aan Accoo verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

 9. BETALING

   1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Accoo verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Accoo.

   2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Accoo gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

   3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Accoo gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

   4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.

   5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Accoo daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Accoo gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Accoo te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Accoo gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Accoo uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

   6. Accoo kan bij een betalingsachterstand de dienstverlening beëindigen. Opdrachtgever behoudt in dat geval wel 6 maanden toegang tot zijn persoonlijke domein.

 10. TERMIJNEN

   1. Indien tussen Opdrachtgever en Accoo een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Accoo in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.

   2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Accoo overeengekomen is.

 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

   1. Accoo is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Accoo onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

   2. Accoo is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Accoo.

   3. Accoo is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van 1 jaar dienstverlening door Accoo per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken van dit maximum.

   4. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Accoo heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.

   5. Opdrachtgever vrijwaart Accoo voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Accoo geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

   6. Opdrachtgever vrijwaart Accoo voor aanspraken van derden (Medewerkers van Accoo en door Accoo ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

 12. OPZEGGING

   1. Opdrachtgever en Accoo kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Accoo opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

   2. Opzegging dient per email te geschieden.

   3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Accoo recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Accoo reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).

   4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Accoo, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Accoo bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Accoo zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

 13. OPSCHORTINGSRECHT

   1. Accoo is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

   2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Accoo hebben ondergaan.

 14. VERVALTERMIJN

   Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Accoo in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Accoo, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s).
 15. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

   1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Accoo op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

   2. Opdrachtgever en Accoo zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

   3. Zowel Opdrachtgever als Accoo zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

   4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

 16. GEHEIMHOUDING

   1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

   2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijk uitspraak, Opdrachtgever of Opdrachtnemer vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtgever of Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Opdrachtgever of Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 17. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

   1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

   2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Accoo gevestigd is.

   3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om de procesgang van klachtrecht te volgen.

 18. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN

   1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.

   2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

   3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Laat Accoo alles regelen
Maak afspraak